Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) và Quỹ Chất lượng Hàn Quốc (KFQ) để cùng nhau phát triển, nhận thức và mở rộng cơ hội hợp tác lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia chuyên ngành công...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...