Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) và Quỹ Chất lượng Hàn Quốc (KFQ) để cùng nhau phát triển, nhận thức và mở rộng cơ hội hợp tác lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia chuyên ngành công...