Kiểm tra, Giám định, Đánh giá

Quay Lại

Kiểm tra, Giám định, Đánh giá chất lượng, kỹ thuật; an toàn cho sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình và dự án theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.


KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA


GIÁM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN)