Tin tức

01 Tháng Tám 2022
Tuyển dụng Hiệu chuẩn viên Đo lường Điện (HCV 2)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
20 Tháng Bảy 2022
Tuyển dụng thử nghiệm viên dầu khí
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
01 Tháng Bảy 2022
TUYỂN DỤNG THỬ NGHIỆM VIÊN 1 (SẮC KÝ - QUANG PHỔ)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
20 Tháng Sáu 2022
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2022
Căn cứ Biên bản thông qua kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 năm 2022.
Chi tiết
03 Tháng Ba 2022
TUYỂN DỤNG HIỆU CHUẨN VIÊN 1 (ĐO LƯỜNG HÓA LÝ)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
24 Tháng Hai 2022
TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN GIÁM ĐỊNH
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
10 Tháng Hai 2022
TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỊNH VIÊN TẬP SỰ (Điện - Điện tử - Viễn thông)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết