Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 89/20

Mã chương trình

QPT 89/20

Nền mẫu

Cáp điện

Tên chỉ tiêu

Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20 oC

Độ dày trung bình vỏ bọc

Phương pháp thử

TCVN 6612 (IEC 60228); TCVN 6610 (IEC 60227)
hoặc các phương pháp tương đương khác

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Mỗi mẫu có chiều dài khoảng 2 m

Phí tham gia (VNĐ)

3 500 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

(trừ chỉ tiêu độ dày trung bình vỏ bọc)

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/08/2020

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

09/2020

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2020

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2020