Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 91/20

Mã chương trình

QPT 91/20

Tên chương trình TNTT/ Nền mẫu

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

Tên chỉ tiêu

Hiệu chuẩn thước thẳng, thước cuộn

Phương pháp thử

Không quy định

Quy cách

- Thước thẳng

Phạm vi: (0 - 500) mm

Hiệu chuẩn: (100; 200; 300; 400; 500) mm

- Thước cuộn

Phạm vi: (0 - 3) m

Hiệu chuẩn: (0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3) m

Phí tham gia (VNĐ)

5 500 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/04/2020

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

05/2020

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

09/2020

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

11/2020