Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 94/21

Mã chương trình

QPT 94/21

Nền mẫu

Xi măng

Tên chỉ tiêu

Cường độ nén ở 3 ngày và 28 ngày

Lượng nước tiêu chuẩn

Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết

Độ ổn định thể tích Le Chatelier

Phần còn lại trên sàng 0,09 mm

Khối lượng riêng

Độ mịn bề mặt riêng (Blaine)

Phương pháp thử

TCVN  6016 (ISO 679), TCVN 6017 (ISO 9597), TCVN 4030 (EN196-6) hoặc các phương pháp thử tương đương khác

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Mỗi mẫu có khối lượng khoảng 05 kg

Phí tham gia (VNĐ)

3 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/07/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

08/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2021