Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 96/21

Mã chương trình

QPT 96/21

Nền mẫu

Xi măng

Tên chỉ tiêu

Cường độ nén ở 3 ngày, 7 ngày và 28 ngày

Lượng nước tiêu chuẩn

Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết

Độ giãn nở Autoclave

Khối lượng riêng

Độ mịn bề mặt riêng

Phương pháp thử

Theo ASTM hoặc các phương pháp thử tương đương khác

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Mỗi mẫu có khối lượng khoảng 10 kg

Phí tham gia (VNĐ)

3 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

(trừ chỉ tiêu cường độ nén ở 7 ngày)

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/07/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

08/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2021