Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 99/21

Mã chương trình

QPT 99/21

Nền mẫu

Thép tấm

Tên chỉ tiêu

Thử kéo

Giới hạn chảy trên

Giới hạn bền kéo

Độ giãn dài tương đối sau khi đứt (A)

Phương pháp thử

TCVN 197 (ISO 6892) hoặc các phương pháp thử  tương đương khác

Yêu cầu thiết bị ≥ 100 kN

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Mỗi mẫu có độ dày khoảng 6 mm

Phí tham gia (VNĐ)

3 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/03/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

04/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

06/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

07/2021