30 Tháng Chín 2016
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 38/2012/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: công bố hợp quy, GMO, Giấy CN cơ sở an toàn thực phẩm, Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa XNK, ghi nhãn thực phẩm, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước...
Chi tiết
21 Tháng Chín 2016
Thông tư số 23_2015_TT-BKHCN_15229140
Quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Chi tiết
21 Tháng Chín 2016
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT
Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Chi tiết