Dịch vụ

Tin mới:
Điện - Điện tử - Viễn thông
Quay Lại
KĐAT SẢN PHẨM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TT

 

Đối tượng kiểm tra

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra

Cách thức kiểm tra

Thời gian dự kiến phát hành kết quả

Được công nhận bởi

GIÁM ĐỊNH

  1. 21

Lô hàng điện - điện tử - viễn thông;

Sự phù hợp với các quy định về chất lượng an toàn

QTGĐ 50:2013

Từ 05 đến 10 ngày + thời gian thử nghiệm

BoA- VIAS 004

  1.  

Hàng điện, điện tử;

Định danh; sự phù hợp về: chất lượng, an toàn, tính đồng bộ, thông số kỹ thuật đặc trưng và các đặc tính theo quy định kỹ thuật

QTGĐ 51:2013

Từ 05 đến 10 ngày + thời gian thử nghiệm

BoA- VIAS 004

  1.  

Hệ thống điện điện áp đến 1000V và Hệ thống bảo vệ chống sét;

Yêu cầu về an toàn

QTGĐ 52:2013

Từ 03 đến 07 ngày + thời gian giám định tại hiện trường

BoA- VIAS 004

  1.  

Thiết bị giám sát hành trình;

QCVN 31:2015/BGTVT

HD N5 49:2015

Từ 15 đến 20 ngày

BGTVT

  1.  

Kiểm toán năng lượng.

Thông tư 09/2012/TT-BCT

09/2012/TT-BCT

Thỏa thuận

BCT