Tin mới:
Môi trường
Quay Lại
KTNN SẢN PHẨM HÀNG DỆT MAY

TT

 

Đối tượng kiểm tra

 

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra

 

Quy trình thực hiện

 

Thời gian dự kiến phát hành kết quả

Được công nhận bởi

 

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

11

Sản phẩm dệt may;

Thông tư 32/2009/TT-BCT

QTKT 18:2010

 

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ thời điểm hoàn thành việc lấy mẫu tại hiện trường đối với hàng hóa không có vấn đề bất thường về chất lượng.

BCT; BoA-VICAS 004