Nhóm 5: Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quay Lại

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Nhóm 5: NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG

NV 01

Hệ thống mã số mã vạch GS1 và các ứng dụng (khóa mới)

NV 02

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm hóa lý

NV 03

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử (Phê duyệt phương pháp thử)  lĩnh vực hóa lý

NV 04

Tính toán độ không đảm bảo đo trong

Hiệu chuẩn các thiết bị đo lường

NV 05

Tính toán độ không đảm bảo đo cho

Kết quả thử nghiệm hóa lý

NV 06

Tính toán độ không đảm bảo đo và thẩm định

Kết quả thử nghiệm vi sinh

NV 07

Kiến thức chung về An toàn vệ sinh thực phẩm (theo yêu cầu Bộ Y Tế)

NV 08

Huấn luyện An toàn lao động phân nhóm 1:

Cấp quản lý, lãnh đạo & chủ sử dụng lao động theo hợp đồng

NV 09

Huấn luyện An toàn lao động phân nhóm 4:

Tất cả người lao động không thuộc nhóm 1,2,3 (Kể cả đối tượng học nghề & thử việc)