MỨC PHÍ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Quay Lại
Tin mới:

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, mức phí quản lý Nhà nước đăng ký và sử dụng mã số mã vạch như sau:

TT

Phân loại mã

Phí cấp
VNĐ/mã

Phí duy trì
VNĐ/năm

1

Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng 100.000 mã sản phẩm)

1.000.000

2.000.000

2

Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng 10.000 mã sản phẩm)

1.000.000

1.500.000

3

Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng 1.000 mã sản phẩm)

1.000.000

800.000

4

Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng 100 mã sản phẩm)

1.000.000

500.000

5

Mã địa điểm toàn cầu (GLN)

300.000

200.000

6

Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số GTIN-8

300.000

200.000

Lưu ý:

Khi đăng ký sử dụng MSMV, doanh nghiệp phải đóng phí đăng ký và phí duy trì cho năm đăng ký. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50 % mức phí duy trì tương ứng với từng loại MSMV.

  • Phí dịch vụ tư vấn, hướng dẫn đăng ký của QUATEST 3: 500.000 đ/hồ sơ