Cơ sở pháp lý CN sản phẩm tại CSSX

Quay Lại
SẢN PHẨM HỢP QUY

A. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thiết bị điện và điện tử

Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN  của Bộ Khoa Học Công Nghệ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/05/2018 của Tổng cục TCĐLCL về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/03/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


Sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy:

Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/04/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ  về việc ban hành và thực hiện  “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN  của Bộ Khoa Học Công Nghệ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/05/2018 của Tổng cục TCĐLCL về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1024/QĐ-TĐC ngày 06/08/2008 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành hướng dẫn đánh giá  chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy


Sản phẩm thép làm cốt bê tông

Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN của Bộ Khoa Học Công Nghệ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/05/2018 của Tổng cục TCĐLCL về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1997/QĐ-TĐC ngày 10/10/2012 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN về thép làm cốt bê tông;


Sản phẩm đồ chơi trẻ em

Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3: 2009/BKHCN của Bộ Khoa Học Công Nghệ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về an toàn đồ chơi trẻ em

Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/05/2018 của Tổng cục TCĐLCL về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/03/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN


B. BỘ XÂY DỰNG

Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây Dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quyết định số 1327/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây Dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp


C. BỘ CÔNG THƯƠNG

Sản phẩm khăn giấy

Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công thương, Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;

Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công thương, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phầm khăn giấy và giấy vệ sinh;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 28/10/2015

Quyết định số 1743/QĐ-BCT ngày 17/05/2017 về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (lĩnh vực giám định, chứng nhận, thử nghiệm) đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh)


D. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Sản phẩm phân bón hữu cơ

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 529/QĐ-TT-QLCL ngày 30/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác

Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ, Nghị định về Quản lý phân bón

Quyết định số 59/QĐ-BVTV-KH ngày 05/01/2018 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón phù hợp  với quy định tại nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017


E. BỘ Y TẾ

Sản phẩm bao bì dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/08/2011 của Bộ Y tế, về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

Quyết định số 928/QĐ-ATTP ngày 08/11/2017 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy