Thực phẩm (nguyên liệu hoặc đã chế biến)

Quay Lại
Thử nghiệm Vi sinh trong Thực phẩm

QUATEST 3 đã được quyết định chỉ định, chứng chỉ công nhận liên quan đến dịch vụ Thử nghiệm Vi sinh như sau

Phòng thử nghiệm Vi sinh – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

Thực vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen (GM crops and Food and feed derived from GM crops): xác định sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật dựa trên trình tự gen trnL có trong lục lạp của thực vật; Phát hiện GMO bằng phương pháp sàng lọc các yếu tố như P 35S, T-NOS, P- FMV; phát hiện từng dòng GMO bằng phương pháp chuyên biệt sự kiện (Đậu nành  GTS 40-3-2, …; ngô Bt11, Bt176, MON810, NK603, GA21, TC1507,…; gạo Bt63, LL62, LL601,…); định lượng chuyên biệt từng sự kiện GMO (đậu nành  GTS 40-3-2, …; ngô Bt11, Bt176, MON810, MON863, NK603, TC1507,…; gạo Bt63, LL62,…)

ISO, JRC Method

Thực phẩm: tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Enterococci, clostridia, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Shigella spp., Vibrio cholera,  Vibrio parahaemolyticus; Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes; Enterobacteriaceae; Campylobacter spp; Shigella spp; Lactic acid bacteria, Lactobacillus spp., Aspergillus flavus,   nấm mốc, men…

ISO, AOAC, TCVN

Quý khách có nhu cầu có thể gửi thông tin ONLINE cho chúng tôi theo link này ONLINE