Tin tức

18 Tháng Mười Hai 2019
TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá có năng lực để thanh lý các tài sản của Trung tâm.
Chi tiết
06 Tháng Sáu 2019
Trung tâm Kỹ thuật 3 mời Đấu Thầu rộng rãi
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu đối với 3 Gói thầu như sau: Cung cấp cột ái lực miễn dịch; Cung cấp các loại hóa chất...
Chi tiết
01 Tháng Mười Một 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ vận chuyển phục vụ công tác"
Chi tiết
02 Tháng Mười 2018
THƯ MỜI THAM GIA GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG XE TẢI, XE TẢI CẨU
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về "Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, e tải cẩu" do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
02 Tháng Mười 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: CUNG CẤP TEM HOLOGRAM 3DF
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp tem Hologram 3DF"
Chi tiết
06 Tháng Chín 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2018
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018"
Chi tiết
07 Tháng Tám 2018
Thư mời tham gia gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
07 Tháng Tám 2018
Thư mời tham gia gói thầu: Cung cấp tem Hologram 3DF
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Cung cấp tem Hologram 3DF do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
08 Tháng Bảy 2022
Công khai Dự toán NSNN 2022 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi...
Chi tiết
14 Tháng Tư 2022
Công khai Dự toán NSNN 2022 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN của Quý I năm 2022
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
14 Tháng Giêng 2022
Công khai Dự toán NSNN 2021 và quyết toán NSNN năm 2020
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
04 Tháng Mười 2021
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
09 Tháng Bảy 2021
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
19 Tháng Giêng 2021
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Chi tiết
19 Tháng Giêng 2021
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 12 THÁNG 2020
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
07 Tháng Mười 2020
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 9T ĐẦU NĂM 2020.
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết
21 Tháng Bảy 2020
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết
21 Tháng Bảy 2020
Công khai tình hình thực hiện Dự toán 6 tháng đầu năm 2018
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách...
Chi tiết
21 Tháng Bảy 2020
Công khai dự toán NSNN 2018
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết
21 Tháng Bảy 2020
Tình hình thực hiện dự toán Q1/2018
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết