Tin tức

TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá có năng lực để thanh lý các tài sản của Trung tâm.
Chi tiết
Trung tâm Kỹ thuật 3 mời Đấu Thầu rộng rãi
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu đối với 3 Gói thầu như sau: Cung cấp cột ái lực miễn dịch; Cung cấp các loại hóa chất...
Chi tiết
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ vận chuyển phục vụ công tác"
Chi tiết
THƯ MỜI THAM GIA GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG XE TẢI, XE TẢI CẨU
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về "Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, e tải cẩu" do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: CUNG CẤP TEM HOLOGRAM 3DF
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp tem Hologram 3DF"
Chi tiết
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2018
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018"
Chi tiết
Thư mời tham gia gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
Thư mời tham gia gói thầu: Cung cấp tem Hologram 3DF
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Cung cấp tem Hologram 3DF do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết