Tin mới:

Các quyết định chỉ định Theo nghị định 107

Theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KINH DOANH ĐÁNH GIA SỰ PHÙ HỢP", Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cụ thể như sau:

STT

Quyết định
Decision

Ngày ban hành
Date of issue

Trích yếu
Summary

1

2543/TĐC-HCHQ

10/09/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng: hóa học; sinh học, điện - điện tử

2

2647/TĐC-HCHQ

19/09/2018

3

2819/TĐC-HCHQ

18/10/2018

4

2968/TĐC-HCHQ

19/10/2018

5

3266/TĐC-HCHQ

13/11/2018

6

3639/TĐC-HCHQ

11/12/2018

7

3920/TĐC-HCHQ

28/12/2018

8

1590/TĐC-HCHQ

07/6/2019

9

2980/TĐC-HCHQ

20/09/2019

10

4019/TĐC-HCHQ

11/12/2019

11

2556/TĐC-HCHQ

11/10/2017

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực: - Cơ, không phá hủy (NDT); Vậy liệu xây dựng; - Điện Điện tử (An toàn; Hiệu suất, tương thích điện từ); Hóa học (thành phần hóa học của sản phẩm, chất, phân bón, môi trường, thực phẩm, dầu khí, hàng tiêu dùng, xây dựng); - Sinh học (vi sinh – GMO; Thức ăn; Thủy sản; Dược phẩm; Thực phẩm; Hàng tiêu dùng; An toàn sinh học)

12

1523/TĐC-HCHQ

08/06/2018

13

390/TĐC-HCHQ

12/02/2018

14

377/TĐC-HCHQ

31/01/2019

15

447/TĐC-HCHQ

21/02/2019

16

743/TĐC-HCHQ

21/03/2019

17

3426/TĐC-HCHQ

28/10/2019

18

4268/TĐC-HCHQ

27/12/2019

19

268/TĐC-HCHQ

04/02/2020

20

527/TĐC-HCHQ

28/2/2020

21

531/TĐC-HCHQ

28/2/2020

22

601/TĐC-HCHQ

06/3/2020

23

713/TĐC-HCHQ

13/3/2020

24

747/TĐC-HCHQ

16/3/2020

25

922/TĐC-HCHQ

16/3/2020

26

1506/TĐC-HCHQ

22/5/2020

27

1507/TĐC-HCHQ

22/5/2020

28

2054/TĐC-HCHQ

01/7/2020

29

2248/TĐC-HCHQ

16/7/2020

30

2639/TĐC-HCHQ

14/8/2020

31

3832/TĐC-HCHQ

18/11/2020

32

4039/TĐC-HCHQ

03/12/2020

33

4516/TĐC-HCHQ

31/12/2020

34

0152/TĐC-HCHQ

19/01/2021

35

0399/TĐC-HCHQ

09/02/2021

36

1446/TĐC-HCHQ

18/05/2021

37

1972/TĐC-HCHQ

25/6/2021

38

2118/TĐC-HCHQ

07/7/2021

39

2387/TĐC-HCHQ

29/7/2021

40

2699/TĐC-HCHQ

09/09/2021

41

2290/TĐC-HCHQ

08/10/2021

42

3230/TĐC-HCHQ

01/11/2021

43

3479/TĐC-HCHQ

26/11/2021

44

3747/TĐC-HCHQ

20/12/2021

45

2141/TĐC-HCHQ

31/07/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với: Điện – Điện tử; Hóa học; sinh học; Cơ

46

2509/TĐC-HCHQ

05/09/2018

47

128/TĐC-HCHQ

14/01/2019

46

1377/TĐC-HCHQ

11/5/2021

47

207/TĐC-HCHQ

21/01/2022

48

254/TĐC-HCHQ

25/01/2022

49

333/TĐC-HCHQ

11/02/2022

50 474/TĐC-HCHQ

07/03/2022

51

1079/TĐC-HCHQ

28/04/2022

52

1225/TĐC-HCHQ

12/05/2022

53

3795/TĐC-HCHQ

26/11/2019

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lịnh vực Chúng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

54

2096/TĐC-HCHQ

25/11/2021

 

Cập nhật đến ngày 12/05/2022