Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO: "PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP"
Kính mời tham dự khóa học: "Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dùng trong công nghiệp" |Ký hiệu khóa học: KT13 | Thời gian đào tạo: 05 ngày
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO: "KIỂM ĐỊNH VIÊN ÁP KẾ LÒ XO – HUYẾT ÁP KẾ"
Kính mời tham dự khóa học: "Kiểm định viên áp kế lò xo - Huyết áp kế" |Ký hiệu khóa học: KD05 | Thời gian đào tạo: 05 ngày
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO: "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM"
Kính mời tham dự khóa học: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm" |Ký hiệu khóa học: KT09 | Thời gian đào tạo: 04 ngày
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO: "KỸ THUẬT ĐO ÁP SUẤT - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN CÁC THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT"
Kính mời tham dự khóa học: Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất |Ký hiệu khóa học: KT02 | Thời gian đào tạo: 04 ngày
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO: "ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM"
Kính mời tham dự khóa học: Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm |Ký hiệu khóa học: NV02 | Thời gian đào tạo: 03 ngày
Chi tiết